tel. 775 685 501
BAZÁREK JARO, LÉTO

Masáže kojenců a batolat

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2019

Provozujeme dětskou skupinu ŠKOLKA PARNÍČEK
Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

 PLÁN VÝCHOVY A PÉČE
v zařízení péče o děti „DĚTSKÁ SKUPINA ŠKOLKA PARNÍČEK“

 

Identifikační údaje:
Zařízení péče o děti: Dětská skupina Školka Parníček
Adresa zařízení: Jedličkova 1398/9, 289 22 Lysá nad Labem
Provozovatel: Rodinné centrum Parníček, z.s., se sídlem Sídliště 1442/23, IČ: 22679243
Zahájení provozu: 9.5.2016
Kapacita zařízení: 12 míst pro děti od 1 roku do začátku povinné školní docházky
Webové stránky: www.rcparnicek.cz/skolka-parnicek/

 

Motto: Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.
                                                                                                           Charlie Chaplin

 

Plán výchovy a péče:

Péče a výchova ve Školce Parníček probíhá ve vzájemné spolupráci mezi školkou, dětmi a zákonnými zástupci dětí. Cílem je docílit mezi pečujícími osobami (dále jen „pečovatelkami“), dětmi a zákonnými zástupci dětí oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochotu spolupracovat.

Činnost Školky Parníček má charakter působení ve výchově a péči, ve školce je kladen důraz na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte, jakož i na fyzický a psychický vývoj dítěte. Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek či omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Výchovná a pečující činnost se projevuje zejména v těchto skutečnostech:
– respektování individuální a věkové zvláštnosti dětí
– maximální podpora rozvojového potenciálu dětí
– přizpůsobení se vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám dětí
– pomoc při socializaci dětí ve skupině vrstevníků
– pomoc při osvojování bezpečného chování a poskytnutí informací o možných nebezpečích
– podněty k aktivnímu učení a rozvoji osobností dětí
– rozvoj poznávacích schopností a smyslového vnímání, volních vlastností
– pestrost denního programu dětí
– přispění k odhalení specifických potřeb dětí v oblasti výchovné i vzdělávací
– pomoci při rozvoji kooperace mezi dětmi a při spontánním sociálním učení
– pomoc osvojit si nenásilnou formou základní hodnoty společnosti a základní pravidla chování ve společnosti
– pomoc osvojit si nenásilnou formou zásady zdravého životního stylu
– pomoc při rozvoji řečových dovedností a komunikativních dovedností
– pomoc při vytváření pozitivního vztahu k přírodě a všeho, co nás obklopuje

Výchova a péče je prováděna formou pohybových cvičení, smyslových a psychomotorických her, hudebně pohybových činností, grafických činností, činností směřujících k ochraně zdraví a osobního bezpečí, relaxačních činností, činností k prevenci úrazů, řečových a rytmických cvičení, slovních hádanek, skupinové konverzace, diskuzí a rozhovorů, práce s knihou (čtení, prohlížení), přednesu, zpěvu, vyprávění, poslechem pohádek a příběhů, interpretací zážitků, přímým pozorováním, manipulací s předměty a různými materiály, námětových her, smyslových her, činností k vytváření pojmů, cvičení organizačních dovedností, her na posilování volních vlastností, cvičení na projevování citů, výletů do okolí, činností na poznávání lidských vlastností, estetických a tvůrčích aktivit, neverbálních komunikačních aktivit, činností ve skupinách, sociálních a interaktivních her, aktivit podporujících sbližování dětí, formou přípravy a realizace společných zábav a slavností, činností přibližujících svět kultury, činností k získávání orientace v okolí, poučení o možných nebezpečných situacích a způsobech, jak se chránit atd.

Oblasti se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z potřeb dětí, věku dětí a jejich rozvojových možností.

Celoroční program:
– návyky osobní hygieny (pravidelné mytí rukou, kultura stolování)
– návyky oblékání, péče o oděv a obuv (volba vhodného oblečení podle počasí a typu činností, péče o čistotu oděvu a obuvi, správné ukládání oblečení v šatně)
– návyky péče o pořádek (udržování pořádku ve školkových věcech, pomůckách, hračkách, vybavení)
– návyky jednání s lidmi (požádat o něco, poděkovat, omluvit se, získat a sdělit informace)
– zhotovování dárků blízkým osobám
– kulturní vystoupení.

Měsíční program:
– září = „Vítáme vás ve školce“ (seznámení se s dětmi a školkou, s pravidly chování ve školce, poznání nových kamarádů a kamarádek)
– říjen = „Podzim je tady“ (pozorování změn počasí a přírody, povídání si o přírodě a přírodninách)
– listopad = „Já a moje rodina“ (povídání o sobě a rodině, různá povolání, kluci x holky, Advent)
– prosinec = „Mikuláš a vánoce“ (tradice Mikuláše, vánoční zvyky, vánoční výzdoba, dárky pod stromečkem)
– leden = „Paní Zima“ (sníh a zimní radovánky, Tři Králové)
– únor = „Masopust a pohádky“ (maškarní rej, povídání o pohádkách)
– březen = „Přichází jaro“ (pozorování změn počasí a přírody, probouzení přírody, velikonoce)
– duben = „Doprava a bezpečnost kolem nás“ (jak se chovat na ulici, bezpečnost ve městě, návštěva Hasičů či Policie)
– květen = „Vše živé okolo nás“ (zaměříme se na rostliny, zvířata a jejich mláďata a čím se živí)
– červen = „Léto a prázdniny“ (povídání o vodě, létě a nastávajících prázdninách, shrnutí aktivit, se kterými se děti dosud seznámily)
– červenec = „Sport nás baví“ (různé sporty a sportovní aktivity)
– srpen = „Napříč světem“ (seznámení se s různými kulturami ve světě, povídání si o dávným dobách a jak se žilo dříve).

Denní program:
7.00 – 8:00 = Příchod dětí s dopolední nebo celodenní docházkou, volná hra
8:00 – 9:30 = Skupinová činnost dětí s pečovatelkou, řízená činnost (cvičení, zpívání, poslech četby a pohádek, podívání si, básničky, říkadla, tvoření atd.)
9.30 – 10.00 = Hygiena, svačina
10.00 – 11.15 = Pobyt venku nebo v případě velmi nepříznivého počasí v tělocvičně (pobyt na zahradě školky, procházky po okolí)
11.15 – 12.00 = Hygiena, oběd
12.00 – 12.30 = Odchod dětí domů po obědě, příprava na odpočinek, příchod dětí s odpolední docházkou
12.30 – 14.00 = Odpočinek na lehátku, poslech pohádek (děti odmítající spánek mají klidový režim v jiné místnosti)
14.00 – 14.30 = Vstávání, oblékání a hygiena
14.30 – 15.00 = Svačina
15.00 – 16.30 = Volná hra, tvořivé činnosti, četba (dle zájmu dětí); odchod dětí s odpolední nebo celodenní docházkou

Časový harmonogram v rámci dne je orientační. Pečovatelky se snaží program přizpůsobit dětem a aktuální situaci. Děti jsou maximálně zapojované do hry.

Při předávání dětí jsou rodiče informováni o průběhu dne, o chování dětí a zvládání  připraveného programu.

Smyslem těchto činností je:
Funkce poznávací = dítě se seznamuje s významem důležitých svátků v roce a s tradicemi, které se ke každému svátku pojí; dítě pozoruje, jak se příroda během roku mění.
Funkce emocionální = dítě má možnost prožít jednotlivá roční období a svátky a vnímat rozdíly mezi časem všedního dne a časem svátečním.
Funkce sociální = aktivity připravované a prožité spolu s kamarády má velký vliv na vnímání školky jako komunity, ve které má každé dítě své místo a je v ní vždy vítáno.
Funkce volní = posilování vlastní vůle (snaha činnosti dokončit) a pocitu seberealizace (zažívat radost z dobře odvedené práce).

Funkce etická = dítě si díky společným aktivitám a příběhům utváří mravní vnímání a své návyky, které se stávají součástí jeho osobnosti.
Funkce estetická = krása a harmonie, slavnostní atmosféra a další aktivity mají pozitivní význam pro citový rozvoj dětí.

U všech dětí NENÍ kladen důraz na výsledek nebo dokonalé provedení, ALE NA SAMOTNÝ PROCES TVOŘENÍ A PROŽITEK.

Mgr. Radka Bláhová, předsedkyně Rodinného centra Parníček, z.s.