tel. 775 685 501
Příměstské tábory 2024

Prázdninový Benjamín

Masáže kojenců a batolat

Nová platební metoda zde

 

 

 

Psychomotorický vývoj dětí do tří let 15.4.2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

prohlédněte si výroční zprávu RC Parníček za rok 2022

Jsme na Facebooku
     
Nakupujete přes internet? Stačí JEDEN KLIK.
Jsme členy Sítě pro rodinu
Poskytovatelé dotací:
 
       

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI

v zařízení péče o děti „DĚTSKÁ SKUPINA ŠKOLKA PARNÍČEK“

(PROVOZNÍ ŘÁD)

Provozovatel zařízení péče o děti Školka Parníček v souladu s ustanovením § 10 odst. (1) zákona č. 247/2014, o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v platném znění vydává tato pravidla pro poskytování služby péče o děti v zařízení péče o děti Školka Parníček (dále též „Provozní řád“):

1. Základní údaje

Název a místo provozování zařízení: Školka Parníček
Jedličkova 1398/9, 289 22 Lysá nad Labem
www.rcparnicek.cz/skolka-parnicek/

Poskytovatel: Rodinné centrum Parníček, z.s., se sídlem Sídliště 1442/23, IČ: 22679243
jednající Mgr. Radkou Bláhovou, předsedkyní spolku

Zahájení provozu: 9.5.2016

Typ a kapacita zařízení: Dětská skupina Školka Parníček
dětská skupina pro veřejnost s celodenním provozem a stravováním
12 míst pro děti od 1 roku do začátku povinné školní docházky

2. Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání služby péče o děti v zařízení péče o děti Školka Parníček (dále jen „Školka“) v prostorách domu na adrese Jedličkova 1398/9, 289 22 Lysá nad Labem.

 2. Poskytovatel konstatuje, že získal na provoz Školky finanční podporu v rámci výzvy „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“ číslo 03_15_035 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti. S ohledem na tuto skutečnost je provozovatel povinen vyžádat si od zákonného zástupce dítěte (dále jen „rodič“) doložení některých skutečností a zjistit od rodiče informace potřebné k vyhodnocení projektu ze strany MPSV a ESF (dále jen „řídící orgán“).

3. Provoz Školky

 1. Školka je určena široké veřejnosti.

 2. Školka je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

 3. Služba je poskytována od 9.5.2016 v pracovní dny od 7.00 do 16.30 hodin s výjimkou těch pracovních dnů, kdy provozovatel nařídí všem svým zaměstnancům čerpání dovolené (tedy v době tzv. celozávodní dovolené). Celozávodní dovolená je čerpána zpravidla v době vánočních prázdnin. O omezení v daném školním roce je rodič poskytovatelem včas informován.

 4. Dítě může navštěvovat Školku buď celodenně v rozsahu alespoň 6 hodin denně anebo ve zkrácené denní době, vždy však nejméně 3 hodiny v rámci dne, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto s rodičem jinak.

 5. Konkrétní rozsah využívání služby v jednotlivých dnech v týdnu je upraven ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě“ (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi rodičem a poskytovatelem služby.

 6. Provozní doba Školky může být dále omezena i v jiné nepředvídatelné a havarijní situace, o čemž budou rodiče v co možném nejkratším termínu podrobně informováni.

 7. Personál dětské skupiny tvoří pracovníci s odbornou způsobilosti dle zákona č. 247/2014 Sb.

 8. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu ve Školce i mimo prostory Školky je personál proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 9. Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte ve Školce se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele.

 10. Ve všech prostorách Školky i přilehlých prostorách platí pro zaměstnance Školky i rodiče dětí přísný zákaz kouření a používání návykových látek.

4. Stravování

 1. Stravu včetně pitného režimu dětem zajišťuje provozovatel. Strava obsahuje dopolední svačinu, oběd (polévku a hlavní jídlo), odpolední svačinu, ovoce a zeleninu. Pitný režim bude zajištěn podáváním vody a neslazeného čaje. Individuální stravování dítěte je možné pouze po předchozím souhlasu provozovatele a výlučně v případech, kdy to vyžaduje zdravotní stav dítěte (např. z důvodu alergie na konkrétní potravinu, u bezlepkové diety apod.). Individuální stravování nebude umožněno z důvodu, že dítě určitou potravinu nejí (nechutná mu) či z náboženských důvodů.

 2. Celodenní stravování bude přizpůsobeno věku dětí. Aktuální jídelní lístek bude obsahovat seznam alergenů.

 3. Poskytovatel konstatuje, že není školským zařízením, a proto se na skladbu jídelníčku nevztahují předpisy o spotřebním koši, tj. jaké výživové požadavky musí splňovat jídla podávaná dítěti dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění (výživové normy pro školní stravování).

5. Cena za pobyt dítěte ve Školce a stravné

 1. Cena za poskytování služby péče o dítě (dále jen „Školkovné“) a cena za stravné je stanovena poskytovatelem vždy pro daný školní rok, a to samostatným dokumentem nazvaným „Ceník“. Součástí Ceníku jsou i termíny a způsob pro provedení platby.

 2. Poskytovatel je oprávněn měnit výši Školkovného v průběhu školního roku jen v případě mimořádných skutečností, které je povinen rodičům vždy zdůvodnit. I v takovém případě je však poskytovatel oprávněn Školkovné zvýšit jen maximálně o 50 % současného Školkovného.

 3. Úplata za Školkovné a stravné je platbou povinnou. V případě, že bude rodič v prodlení s úhradou Školkovného či stravného déle jak 20 kalendářních dnů, a to i jen zčásti, jedná se o závažné porušení provozního řádu a může být důvodem pro ukončení Smlouvy a docházky dítěte ve Školce. Poskytovatel bude povinen před ukončením Smlouvy písemně či e-mailem upozornit rodiče na prodlení s tím, že neuhradí-li rodič dlužnou částku ani do 5 pracovních dnů od odeslání výzvy k úhradě, je poskytovatel oprávněn Smlouvu ukončit.

 4. V případech, kdy se Školkovné hradí paušální částkou, uhradí rodič první platbu za Školkovné a stravné před nástupem do Školky. Platby za další měsíce budou uhrazené ve stanovených termínech.

 5. Platba za školkovné je platbou paušální a rodič v případě absence dítěte nemá nárok na její vrácení. Platba za stravné je platbou zálohovou s tím, že se stravné za dny, kdy dítě nebylo ve Školce a bylo řádně omluveno, převádí do dalšího měsíce. Vyúčtování stravného za daný měsíc se provádí nejpozději do 5. dne následujícího měsíce a informace o stavu konta se rodiči sděluje e-mailem. Rodič je povinen platbu za stravné na další měsíc uhradit alespoň v takové výši, aby se na kontě nacházela minimálně částka odpovídající sjednanému rozsahu docházky dítěte.

 6. V případě, že dítě nebude omluveno do 18.00 hodin předchozího dne, hradí rodič stravné za celou dobu, kdy dítě mělo být ve Školce s tím, že je oprávněn si jídlo ve Školce osobně vyzvednout.

6. Přijetí dítěte do Školky

 1. Rodič, který má zájem o umístění svého dítěte do Školky, je povinen vyplnit Přihlášku do Školky Parníček v Lysé nad Labem na formuláři zveřejněném poskytovatelem na webových stránkách poskytovatele (dále jen „Přihláška“) a řádně vyplněnou Přihlášku předat kompetentnímu zástupci poskytovatele v době zápisu do Školky. Každé Přihlášce bude při jejím předání poskytovateli přiřazeno unikátní číslo, které bude uvedeno v seznamu přijatých a nepřijatých dětí.

 2. Součástí Přihlášky je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a potvrzení o pravidelném očkování dítěte (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

 3. Dítě je do Školky přijímáno VŽDY na dobu jednoho školního roku, tedy od září do srpna následujícího roku. Doba, na kterou je dítě přijímáno, je také vždy uvedena v Přihlášce.

 4. Poskytovatel je oprávněn stanovit kritéria pro přijímání dětí do Školky, která zveřejní na webových stránkách provozovatele.

 5. V případě, že bude poskytovateli předáno více než 12 řádně, úplně a včas doručených Přihlášek, rozhodne o výběru dětí výběrová komise složená alespoň ze statutárního zástupce provozovatele Školky, koordinátorky Školky a pečovatelky, a to v souladu s kritérii pro přijímání dětí do Školky. Bude-li i přesto u dětí dosažený stejný počet bodů, rozhodne o přijetí dítěte výběrová komise, která u každého dítěte uvede důvody, pro které dítě doporučuje či nedoporučuje k přijetí.

 6. O přijetí či nepřijetí dítěte informuje poskytovatel rodiče jednak e-mailem a dále zveřejní u každého čísla přiděleného dítěti stav přijetí či nepřijetí.

 7. V případě volné kapacity, může být dítě přijato do Školky i mimo zápis v průběhu roku.

 8. Po vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do Školky a zároveň nejpozději v první den nástupu dítěte do Školky je rodič povinen

 • předat poskytovateli potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce ve formě potvrzení o zaměstnání u zaměstnanců nebo potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o účasti rodiče na důchodovém pojištění u osob samostatně výdělečně činných nebo potvrzení Úřadu práce o registraci rodiče v evidenci nezaměstnaných u nezaměstnaného anebo potvrzení školky či instituce poskytující rekvalifikační kurz u rodiče studujícího;

 • uzavřít Smlouvu, jejíž přílohou bude mimo jiné Rozsah poskytování služby, v rámci které rodič uvede telefonní kontakt na rodiče a další pověřené osoby, které budou po dobu pobytu dítěte ve Školce na jimi uvedených telefonních číslech k zastižení a které budou oprávněné dítě ze Školky převzít; a

 • seznámit se s Provozním řádem a písemně potvrdit souhlas s jeho obsahem (podpisem Smlouvy).

 1. Nesplní-li rodič podmínky stanovené v odst. (8) tohoto článku, je poskytovatel oprávněn dodatečně rozhodnout o nepřijetí dítěte do Školky.

7. Režim dne

 1. Režim dne:

7.00 – 8:00 Příchod dětí s dopolední nebo celodenní docházkou, volná hra
8:00 – 9:30 Skupinová činnost dětí s pečovatelkou, řízená činnost (cvičení, zpívání, poslech četby a pohádek, podívání si, básničky, říkadla, tvoření atd.)
9.30 – 10.00 Hygiena, svačina
10.00 – 11.15 Pobyt venku nebo v případě velmi nepříznivého počasí v tělocvičně (pobyt na zahradě školky, procházky po okolí)
11.15 – 12.00 Hygiena, oběd
12.00 – 12.30 Odchod dětí domů po obědě, příprava na odpočinek, příchod dětí s odpolední docházkou
12.30 – 14.00 Odpočinek na lehátku, poslech pohádek (děti odmítající spánek mají klidový režim v jiné místnosti)
14.00 – 14.30 Vstávání, oblékání a hygiena
14.30 – 15.00 Svačina
15.00 – 16.30 Volná hra, tvořivé činnosti, četba (dle zájmu dětí); odchod dětí s odpolední nebo celodenní docházkou

 1. Režim dne je orientační a je přizpůsobován vždy individuálním potřebám dětí.

 2. Školka nemá vzdělávací charakter, i tak jsou však děti zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj jejich klíčových kompetencí. Výchovná a pečující činnost dětí se uskutečňují podle Plánu výchovy a péče vypracovaného provozovatelem Školky. Plán výchovy a péče se zveřejněn na webových stránkách provozovatele Školky a v tištěné podobě je umístěn také ve Školce.

8. Pobyt dítěte ve Školce

 1. K pobytu dětí v domě na adrese Jedličkova 1398/9, Lysá nad Labem budou využívány prostory určené pro Školku a dále prostory pro ostatní služby poskytované provozovatelem (zejména tělocvična). Pro pobyt venku se využívá zahrada u domu a další vhodné prostory k procházkám; pobyt dětí venku je závislý na počasí. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.

 2. Do Školky lze umístit pouze zdravé dítě a bez příznaků onemocnění. Rodiče nesmějí do Školky přivést dítě, které bylo lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, je nemocné infekční nemocí či má pedikulózu. Personál Školky je oprávněn požadovat od rodiče lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění – lékař, běžné onemocnění – čestné prohlášení). Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do Školky nepřijmout; půjde zejména o případy, kde dítě kašle, kýchá (a nejedná se zjevně o alergickou rýmu), často smrká apod.

 3. Personál Školky nepodává dítěti žádné léky. Má-li dítě předepsány trvalé léky od lékaře, musí toto rodič doložit lékařskou zprávou. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost v souvislosti s podáváním léků.

 4. Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (teplota, zvracení, bolesti břicha aj.) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc. Personálem Školky bude ihned kontaktován rodič, který je povinen se do Školky dostavit v co nejkratší možné době.

 5. Personál Školky zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme od rodiče (nebo pověřené osoby) až do doby, kdy je opět rodiči předá.

 6. Pokud si rodič nevyzvedne dítě do konce provozní doby, bude kontaktován telefonicky. Pokud se nebude možno spojit s rodičem dítěte (nebo pověřenou osobou), dítě zůstává až do konce otevírací doby herny provozovatele (herny Rodinného centra Parníček) pod dohledem dospělé osoby. Rodiče berou na vědomí, že za každou započatou ½ hodinu je provozovatel oprávněn požadovat po rodiči úhradu částky 80,- Kč a rodič bude povinen danou částku uhradit. Pokud se ani poté rodič nedostaví k vyzvednutí dítěte, nelze získat žádnou zprávu ani od ostatních osob, které jsou zplnomocněny k vyzvedávání, zůstává službukonající personál provozovatele s dítětem do doby, než se osoba odpovědná za jeho převzetí ozve. Po 18.00 hodině je kontaktována ředitelka či statutární orgán provozovatele. Pokud ani po 18.00 hodině nadále nemá kdo dítě převzít, nejsou dostupné žádné informace, proč dítě nebylo vyzvednuto, službu konající personál po dohodě s ředitelkou nebo statutárním orgánem provozovatele kontaktuje Policii ČR.

 7. Veškeré důležité informace, včetně informací o připravovaných akcích, omezení provozu atd., jsou vždy včas oznamovány, a to primárně na nástěnce pro rodiče umístěné v chodbě u šatny.

 8. Do Školky je zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů (jehel, špendlíků apod.) a nevhodných hraček. Do prostor Školky si může dítě přinést maximálně 2 hračky, a to takové, které odpovídají všem relevantním normám, zejména technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel nezodpovídá, tedy neodpovídá za ztrátu ani poškození či zničení. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné laskominy a cenné předměty.

9. Práva a povinnosti dětí a rodičů

 1. Pravidlo „dodržování provozní doby“:

 • rodiče dodržují provozní dobu Školky;

 • do Školky mohou děti chodit pouze ve dnech a hodinách, které jsou uvedené ve smlouvě, nebude-li mezi rodičem a poskytovatelem dohodnuto jinak;

 • rodič má povinnost přivést dítě do Školky ve stanoveném čase a v dohodnutém čase je vyzvedávat buď sám anebo prostřednictvím pověřené osoby.

 1. Pravidlo „dodržování termínu plateb“: rodič má povinnost hradit stanovené úhrady za poskytnuté služby (Školkovné a stravné) ve sjednaném termínu.

 2. Pravidla pro odhlašování a přihlašování služby:

 • rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve Školce alespoň do 18.00 hodin předcházejícího dne; je-li dítě omluveno dle věty první, považuje se za řádně omluvené a platba za stravné za takto omluvený den se převádí do dalšího měsíce, platba za školkovné se nevrací;

 • u plánované absence (např. objednaná návštěva u lékaře či jiného odborníka, dovolená, upřesnění délky nemoci apod.) lze absenci nahlásit e-mailem na adresu „skolka@rcparnicek.cz“ anebo formou sms zprávy na telefonní číslo koordinátorky Školky;

 • u neplánované absence (např. akutní onemocnění v den nástupu do Školky, náhlý výskyt virózy apod.) musí být absence nahlášena formou sms zprávy na telefonní číslo koordinátorky Školky;

 • pokud dítě náhle onemocní, je rodič opět povinen omluvit nepřítomnost dítěte co nejdříve;

 • u dětí, které nebyly řádně omluvené, se platba za stravné do dalšího měsíce nepřevádí; rodič je však oprávněn si stravu ve Školce vyzvednout, a to do svých přinesených nádob;

 • nebude-li díte omluveno rodičem po dobu delší jak 14 dnů, je poskytovatel oprávněn Smlouvu s rodiči ukončit.

 1. Rodiče jsou povinni přivést dítě do Školky pouze v takovém zdravotním stavu, který není zdrojem nakažení ostatních dětí ve skupině (např. infekční, respirační nebo střevní onemocnění).

 2. Rodič je povinen neprodleně nahlásit veškeré změny údajů uvedených ve Smlouvě včetně jejích Příloh, zejména změnu svého postavení na trhu práce. Rodiče berou na vědomí, že postavení rodiče na trhu práce je stěžejní informací pro zajištění provozu Školky, neboť do Školky může být přijato pouze dítě těch rodičů, kde alespoň jeden z rodičů či jeho partner žijící s dítětem ve společné domácnosti, splňuje kritéria podpořené osoby. V případě, že rodič neoznámí změnu svého postavení na trhu práce, je poskytovatel oprávněn žádat po rodiči úhradu smluvní pokuty až ve výši 10.000 Kč a zároveň je oprávněn s rodiči ukončit Smlouvu.

 3. Dítě má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

 4. Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání a diskriminace. Všechny dětí mají stejná práva. Každé dítě je respektováno jako jedinečná osobnost. Nejsou dělány žádné rozdíly mezi dětmi v rase, barvě pleti, přesvědčení, víře.

 5. Dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami. Má právo na poskytnutí ochrany a na uplatnění jedince ve společnosti.

 6. Rodiče a děti mají právo na ochranu osobních údajů a dat. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se dětí a jejich rodičů. Veškeré poskytnuté údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby Školky.

 7. Rodiče mají právo svými nápady a podněty přispívat ke zkvalitnění poskytované služby ve Školce. Dále jsou oprávněni konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy svého dítěte s pečovatelkou nebo koordinátorkou.

 8. Rodiče se zavazují předat dítě pečovatelce, nenechávat jej samotné v šatně, neposílat jej samotné do Školky.

 9. Rodiče se zavazují řádně a včas nahlásit poskytovateli všechny osoby, které budou oprávněny dítě vyzvednout ze Školky.

 10. Rodiče dají dětem do Školky pevnou obuv jako přezůvky, pláštěnku, náhradní oblečení na převlečení, oblečení na zahradu a oblečení na spaní. Rodiče jsou povinni oblečení dětem pravidelně prohlížet a v případě, že je oblečení špinavé, provést jeho výměnu. Oblečení rodiče přizpůsobí aktuálnímu počasí. Není vhodné dávat dětem přívěsky, řetízky a prstýnky z důvodu úrazu, ztráty či poškození dané věci. Zařízení neodpovídá za ztrátu nebo poškození hračky, kterou si dítě přineslo z domova.

10. Práva a povinnosti poskytovatele Školky

 1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů dětí i jejich rodičů.

 2. Rodiče jsou povinni nejpozději při prvním příchodu do Školky uzavřít s poskytovatelem Smlouvu.

 3. Poskytovatel je povinen vést evidenci dětí, kterou bude po uplynutí kalendářního měsíce předkládat rodičům k podpisu.

 4. Poskytovatel má zpracovaný plán výchovy a péče a zavazuje se zajišťovat jeho dodržování, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte.

 5. Poskytovatel se zavazuje zabývat se všemi podněty, nápady a stížnostmi, které se týkají poskytované služby ve Školce.

 6. Pečovatelky nebudou používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

 7. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu ve Školce a v ostatních prostorech užívaných poskytovatelem jsou pečovatelky řádně proškoleny v oblasti BOZP a požární ochrany.

 8. Poskytovatel se zavazuje zajistit péči o dítě ve Školce kvalifikovanými zaměstnanci.

 9. Poskytovatel je oprávněn žádat po rodičích, aby rodiče řádně a včas hradili Školkovné a stravné a dodržovali pravidla provozu Školky.

 10. Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu provozu Školy uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Provozovatel je oprávněn tato pravidla provozu jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit rodičům.

 3. Aktuální znění provozního řádu se zavazuje poskytovatel zveřejnit na svých webových stránkách a umístit jej v tištěné podobě také ve Školce.

 4. Tento provozní řád platí od 9.5.2016, tj. ode dne registrace Školky Parníček jako dětské skupiny v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Mgr. Radka Bláhová, předsedkyně Rodinného centra Parníček, z.s.